Honlap Kultúra
Kulturális hírek, események
A Magyar Kultúra Napja Nyomtat Email
Kultúra - Kulturális hírek, események
2014 február 05. (szerda) 00:00

Városunkban január 24-én ünnepeltük meg ezt a napot a művelődési ház nagytermében. A Himnusz elhangzása után Bóta Adrienn, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanára mondott ünnepi beszédet:

„Kedves egybegyűltek, tisztelt ünneplő közönség!

Nincs ünnepség Himnusz nélkül. Évente többször is felcsendül e könyörgés édes-bús dallama, melyet tisztelegve hallgatunk egy-egy állami, városi vagy iskolai rendezvényen; vagy éppenséggel megkönnyezünk valamely sportesemény eredményhirdetése kapcsán.

191 évvel ezelőtt, Kölcsey Ferenc e napon tett pontot műve végére. Olyan verset írt, amellyel akkor is örökre emlékezetünkbe véste volna a nevét, ha soha többé nem vesz tollat a kezébe. Egy isten háta mögötti kistelepülésről kiáltott fel az égbe, s könyörögve kérte, hogy „Isten, áldd meg a magyart!” A magyart. Nemcsak a királyt, az arisztokráciát, a kutyabőröst és a kutyabőrért lihegő szolgát, hanem a céhekben dolgozó iparost, a robotoló jobbágyot, a favágót, a disznópásztort és az utolsó szolgát is.

Kölcsey e művében világosan rámutatott arra, hogy a külső ellenségnél van egy sokkal-sokkal gonoszabb és veszedelmesebb ellenfelünk: az örökös belső viszály. Hisz micsoda szörnyűség, hogy: „Hányszor támadt tenfiad, / Szép hazám kebledre”! Vagy éppen az, hogy e földek lakója gyakran „Szerte nézett, s nem lelé / honját a hazában.” Honját nem lelte, volt viszont kísérője: „bú s kétség mellette” – századokon át. A vers végén visszakanyarodik az imádsághoz, de itt már nem áldást, hanem szánakozást kér a magyarokra. Mert „Megbűnhödte már e nép / A múltat s jövendőt!”

1844. február 29-én a Nemzeti Színház igazgatója, Bartay Endre, pályázatot írt ki, melyben 20 arany pályadíjat ígért „a legjobb népmelodiáért”, a Hymnus megzenésítésére.

Egy anekdotikus feljegyzés szerint Erkel Ferenc így emlékezett vissza a munkájára:

„Csend van. Ülök és gondolkodok: hát hogy is kellene ezt a himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöveget. Olvasom. Megint gondolkodok. És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én első mesteremnek a szava, aki Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam, mikor valami szent zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson először eszedbe. És ott a szoba csöndességében megzendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A kezemet a zongorára teszem, és hang hang után olvad. Egy óra sem telik belé, megvan a himnusz.”

A Himnusz először 1844. augusztus 10-én hangzott el nyilvános ünnepségen, az óbudai hajógyárban, a Széchenyi névre keresztelt gőzhajó vízre bocsátásakor. Hivatalos állami ünnepségen 4 évvel később, az államalapítás évfordulóján.

Himnuszunk születésnapját – minden év 22. napját – legújabb kori történelmünk avatta a Magyar Kultúra Napjává. Január 22-e az a nap, amikor fejet hajtunk saját közös kincsünk előtt. Olyan kincs ez, ami csak a miénk. Olyan kincs, ami megkülönböztet minket minden más néptől. Ez a magyar kultúra.

A kultúra sokféle. Beletartozik minden, ami összeköt minket. Költészet, művészet, tudomány, a falvak évezredes hagyományai, a nép ajkán született és örökített dalok, a kezek által formált eszközök és alkotások, a nemesi kúriák és kastélyok műveltsége, s mindenekfölött: a mi közös nyelvünk.

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható” – írja Kosztolányi. „Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok.”

A kultúra napja akkor válik igazi ünneppé, ha a ránk hagyott örökség iránti felelősség súlyával is meg tudunk birkózni. Hiszen amit kaptunk, mi is tovább örökítjük annak a felnövekvő nemzedéknek, melynek a nevelése a mi felelősségünk. Kötelességünk, hogy értékes mintát és követendő példát mutassunk az utánunk jövőknek. Olyat, ami megmutatja, hogy a kultúra értékeit becsülni kell; s hogy törvényeit betartani, tanulságait érvényesíteni mindenkor érdemes.

A tudomány, a művészetek azonban nem létezhetnek azt érteni, élvezni és művelni képes emberek nélkül. Ha nincs érdeklődő és értő közönség, a tudományos eredmények, a művészeti alkotások, a könyvek, a hangversenyek, a színházi előadások mind elvesznek. Vagy meg sem születnek. Meg kell hát becsülnünk, sőt őriznünk, védenünk kell valamennyi művünket, hiszen ezek az elmúlt korok lenyomatai, a mi értékes emlékeink.

A kultúra nem rombol, hanem alkot. Építi és gyarapítja az anyagi és szellemi javakat. Önismeretre serkent, megbékélésre int egymással és önmagunkkal szemben is. És útmutatást ad: hogy tudjunk élni és el nem tévedni az ember alkotta szépségek erdejében.

Kívánom magunknak, mindannyiunknak, akik a magyar kultúráért felelősséggel tartozunk, hogy eleink alkotóereje, cselekvési vágya és tenni akarása végigkísérjen utunkon. Mert ahol uralkodik a műveltség, ott nincs ereje a műveletlenségnek.”

Ezután a Magyar Reneszánsz Együttes adott műsort. A trió vezetője, Mandel Róbert bemutatta az együttes hangszereit, a tekerőlantot, más néven a nyenyerét, a reneszánsz lantot és a viola da gambát. Beszélt az eljátszott művek történetéről, származásáról. Hallhattunk spanyol, francia műveket is, melyek Mátyás király udvarában is elhangozhattak.

A közönség nagy tetszéssel fogadta az előadást, melynek végeztével tüzetesen szemügyre is vette a tekerőlantot, hisz ilyet nem mindennap látni.

Az ünnepség egyben a Batta Sándor emlékkiállítás megnyitója is volt. A festő nemrégiben hunyt el, a napokban ünnepelhette volna 64. születésnapját. Festményeit Újszász lakossága bocsájtotta rendelkezésünkre, melyet ezúton is köszönünk.

F. Sz. Zs.

 

Bóta Adrienn mondott ünnepi beszédet
(Fotó: Fehér Judit)

 

A Magyar Reneszánsz Együttes adott műsort a Kultúra Napján
(Fotó: Fehér Judit)

 

Batta Sándor emlékkiállítás
(Fotó: Fehér Judit)

 

 
Csiki Pál búcsúztatója Nyomtat Email
Kultúra - Kulturális hírek, események
2014 február 05. (szerda) 00:00

Az újszászi temetőben 2014. január 8-án került végső nyugvóhelyére Csiki Pál nótaénekes - előadóművész. Miklós János plébános és Nagy Kálmánné kántornő a katolikus egyházi szertartás szerint vett búcsút a halottól.

Ezután a pályatárs, Almási Klára búcsúzott el tőle a művésztársak és az önkormányzat nevében.

„Van dalos madárja minden ágnak:
A rigófütty, gerlicék búgása,
S csattogány-dal szépen összevágnak.” (Petőfi S.)

... és van dalosa minden falunak, városnak.

Kedves Művésztársam!

Gazdag, dolgos éveket hagytál magad mögött. A kör bezárult.

Nagy énekes egyéniség voltál, szép hanggal, kiváló énektechnikai tudással, széles, sokszínű repertoárral. Mindezekhez páratlan szorgalom, precizitás társult, és előadásmódodhoz tartozó őszinte, tiszta érzelmek, szenvedély és muzikalitás ötvöződött.

Kiváló adottságaid és képzettséged révén a színpad és éneklés alázatos szolgájaként több ezer embert ajándékoztál meg művészeteddel, nyújtottál vigaszt, javítottad kedélyállapotukat évtizedeken át, hozzájárulva ezzel az ünnepek szépségéhez, az emberek lelkének emelkedettségéhez.

Egy igaz hű katolikus voltál, aki a karácsonyi éjféli szentmiséről soha nem maradt volna el. Művészeted bölcsője a katolikus hitből alkotódott. Minden színpadi fellépésnél egy kis csodát kell teremteni, amely fényt hoz az emberek életébe.

Az Országos Filharmóniától kapott művészeti működési engedéllyel jól sáfárkodtál. Fáradhatatlanul szervezted a műsorokat, és nagyszerű művészcsoportokat hoztál létre. Segítetted a kezdő művészek kibontakozását. Színpadi külsődet mindig pedáns, rendkívül dekoratív megjelenés jellemezte. Külföldön is nagy sikerrel mutattad be és vitted hírül a magyar zene szépségét, gyöngyszemeit. Kifogástalan, hiteles tolmácsolásban szólaltattad meg a magyar nóták, operett részletek, népdalok, virágénekek legszebbjeit.

Húsz évig vezetted a Százszorszép Népdalkört, amely eredményes fellépések hosszú sorát adta, és országos arany minősítéseket szerzett.

Kitüntetéseid jelzik életutad elismerését: a 2005 szeptemberében kapott Pro Urbe Újszász díj és a 2007 márciusában adományozott Magyar Köztársaság Érdemkeresztjének bronz fokozata.

Elhivatottságod példa értékű volt. Ezernél is többször szólt a vastaps és a Vissza! Vissza! - kiáltás, amely ismétlésre hívott. A függöny most végleg legördült.

Tisztelettel és nagy kegyelettel búcsúzom minden művész kollégád és zenésztársad nevében, akik közül sokan eljöttek ebben a korai órában, hogy elkísérjenek utolsó utadra. Búcsúzom a Százszorszép Népdalkör hűséges tagjai és a művelődési ház igazgatónője nevében, akikkel oly sok órát töltöttél. Tisztelettel és megbecsüléssel búcsúzom polgármester úr és Újszász Város Önkormányzata nevében. Elbúcsúzom valamennyi itt megjelent művészetpártoló és kegyeletét leróni kívánó polgár nevében.

A szabad művészet különlegesen szép pályáját jártad végig, amelyhez komoly elkötelezettség, önkontroll és kitartás szükségeltetett. Méltó társad és segítőd volt ebben töretlen hittel Margó, akinek gondoskodása mesébe illő. Csak ritka feleségek képesek a hitvesi szeretet önfeláldozó, mindenre kiterjedő segítő figyelmére, amely nagyban hozzájárult előadóművészeted kiteljesedéséhez és folytonosságához. Csiki Pálné Margitka igazi művészfeleség volt. Most tőle kíván köszönettel elbúcsúzni az együtt töltött évekért férje, Csiki Pál, utolsó dalával: „...mert akinek bánata van, minden reggel könnyes szemmel ébred...”

Búcsúbeszéde közben Almási Klára két dalt énekelt el: az Ave Mariát, és a Megkötöm lovamat… címűeket.

Ezután a sírhoz Csiki Pál hamvait a jászladányi népi zenekar Rácz Aladár vezetésével kedvenc nótáját („Száz szál piros rózsát küldöttem tenéked…) játszva kísérte el. A sírnál elhangzott a Székely himnusz, hisz Csiki Pál Székelyföldön született, és a János vitézből az Egy rózsaszál szebben beszél… kezdetű dal, melynek utolsó sora: „nyugszik a csöndes temetőben, szemét lezárta a halál”.

A Százszorszép Népdalkör Kodály Esti dalával vett búcsút vezetőjétől: „adjon Isten jó éjszakát”.

F. Sz. Zs.

 

Csiki Pál és Szalai András prímás
(Fotó: Fehér Judit)

 

 
Adventi koncert Nyomtat Email
Kultúra - Kulturális hírek, események
2014 január 05. (vasárnap) 00:00

Sok településen szokás, hogy valamilyen módon megemlékeznek a karácsonyvárásról, az adventről. Újszászon több éve a Kvint Kör templomi hangversenyt szervez eme alkalomból.

Az idén december 15-én, advent harmadik vasárnapján hallhattuk őket az esti mise után a katolikus templomban. A jelenlevőket Miklós János plébános köszöntötte, és jó szívvel ajánlotta a hallgatóságnak az ünnepvárásra, a lelki felkészülésre való hangversenyt.

 

Karácsonyi dallamok szálltak a katolikus templomban
(Fotó: Fehér Judit)

 

A kórus – betegségek miatt – kicsit hiányosan állt fel, a karvezető Bakó Jánosné pedig eltört csuklóval vezényelt, mégis meghitt, a karácsony eljövetelét idéző hangulatot árasztó kórusművekkel örvendeztette meg a hallgatóságot. A műsort az egyik kórustag, Barta Imréné vezette, ismertetve az egyes művek történetét, tartalmát is.

„Az adventi koncert gondolata abból indult ki, hogy tudatosan keressük a jót, a szépet, megtalálva pedig adjuk tovább azt.” (BI-né)

A műsorban régi századok szerzőinek gyönyörű dallamai szólaltak meg, de helyet kaptak 20. századi művek is. Adeste Fideles (Jöjjetek hívek) – egy 17. századi ír dallam. Lassus: Domine Deus (Te vagy az áldás) Németalföldről származik, a 16. századból. Ó, te boldogító címmel egy szicíliai dalt Bárdos Lajos: Az angyal énekel követte. Adventi hírnök volt a következő műsorszám címe, mely után Charpentier, 17. századi híres francia szerző Te Deum-át énekelte a kórus.

A kórusművek elhangzása után Bárdosné Ulviczki Györgyi szólóénekei hangzottak el orgonakísérettel. Egy francia karácsonyi éneket és egy Händel művet szólaltatott meg.

A második részben egy ismeretlen szerző által írt Dona nobis pacem, Mengáli (18. sz.) Jesu, Salvator mundi című kórusműveit énekelték. Ezután ismét Bárdos Lajos egyik egyházi kórusműve, az Angyalok királynéja hangzott el, majd Wolf Péter Ave Mariáját és Dvorák: Égi szent béke jöjj című művét adták elő Bárdosné Ulviczki Györgyi zongorakíséretével.

A koncertet a közismert Csendes éj zárta, melyet a kórus gyertyával a kézben, zongorakísérettel adott elő, ezzel kívánva a szép számú közönségnek szeretteik körében eltöltendő áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt.

F. Sz. Zs.

 

 
Jászkun Világ Kulturális Szemle megyei döntő Nyomtat Email
Kultúra - Kulturális hírek, események
2013 december 05. (csütörtök) 00:00

Ebben az évben 15. alkalommal került megrendezésre ez a 10-18 év közötti fiataloknak szervezett bemutatkozási lehetőség népzene, hangszeres zene, ének, modern-, és néptánc, vers és próza, valamint egyéb kategóriákban. A megyei döntőbe a területi megmérettetéseken át vezetett az út.

A mi területi döntőnk az újszászi Művelődési Házban volt október 5-én. Nagyon örültünk, amikor megtudtuk, hogy továbbjutottunk, és ugyanilyen nagy volt az öröme a „Bohóc-párosnak” – Dóka Henriettnek, és Tóth Csenge Napsugárnak – valamint felkészítőjüknek Székelyfalvi Gábornénak, akik velünk együtt képviselhették iskolánkat és településünket Martfűn.

A verseny izgalmas, és színvonalas volt. Lemérhettük, hol tartunk, és hová kell még fejlődnünk.

A citerások és a „bohócok” is derekasan helytálltak. Mindkét csoport emléklapot kapott. Az egyéb kategóriában induló lányok a zsűri külön dicséretében részesültek.

A citera együttes felkészítésében segítségemre volt Vindeisen Éva. Neki is, és a fellépőknek is gratulálok, és köszönöm a munkájukat.

Bakó Jánosné

 

 

 

Utolsó frissítés: 2014 február 03. (hétfő) 11:12
 
Húszéves a Százszorszép Népdalkör Nyomtat Email
Kultúra - Százszorszép Népdalkör
2013 november 05. (kedd) 00:00

Október 19-én ünnepelte a Százszorszép Népdalkör megalakulásának 20. évfordulóját. A kerek évfordulót a hagyományos, évente megrendezésre kerülő Dalostalálkozó keretében ünnepeltük meg. A találkozón 25 csoport mintegy 250 fővel vett részt. A műsorban a szokottól eltérően nemcsak a népdal gyöngyszemei hangzottak el, hanem szólóénekesek, tánccsoportok tették még színesebbé a műsort.

Nagy volt a készülődés, minden öltözőből énekszó, citeraszó, lábak dobogása hallatszott.

Fél tízkor megérkezett a finom meleg pogácsa a Zagyvaparti Idősek Otthona dolgozói jóvoltából, akik már hajnalban elkezdték a pogácsa sütését. Hálás köszönet érte. Segítőink vitték minden öltözőbe, hogy még a kezdés előtt mindenki kedvére falatozzon belőle.

10 órakor Molnár Péter polgármester megnyitó beszéde után a Százszorszép Népdalkör lépett a színpadra egy Nógrád megyei és Heves megyei népdalcsokorral, citerán kísért Vindeizen Éva zenetanárnő.

Ez után az Abonyi Kéknefelejcs Dalkör következett, majd a Tápiószelei Nyugdíjas Klub énekkara volt soron, akik nemcsak éneklésben jeleskedtek, hanem táncban is. A palotást táncolták Péter Szidónia koreográfiájára. Ezután a Farmosi Rózsa Nyugdíjas Egyesület tagjai léptek a színpadra nagy sikert aratva. Következett a Margaréta Hagyományőrző Kör Tiszaszentimréről erdélyi és Szolnok megyei dalcsokrot, majd sárközi néptáncot mutattak be. Öcsöd saját gyűjtésű csokorral vívta ki a nézők elismerését. Az Újszilvási Nyugdíjas Klub dunántúli népdalokat hozott. Tiszaszentimréről Újfalusi Jánosné bihari szerelmes dalokat, Nagy Pálné summás dalokat énekelt. A Kunmadarasi Népdalkör alföldi csokorral kedveskedett a nézőknek.

A műsor első részét a Jászkun Citerazenekar zárta. Céljuk a magyar népzene interpretálása, hagyományainak megőrzése és közkinccsé tétele. Vezetőjük Varga Viktor. Tagjaik közt tudhatjuk az újszászi Fodor Gábort is.

A szünetben az ebéd következett, ami mindenkinek nagyon ízlett. A finom ebédért Bálint Ferencet, Farkas Attilát és a konyha dolgozóit illeti a dicséret.

Ebéd után a tombolatárgyak kihúzására került sor, ugyanis nagyon sok értékes ajándék várt gazdára. A tombolahúzás levezetésére Szóró doktornőt kértük fel, ment is minden, mint a karikacsapás.

A második rész délután 3 órakor kezdődött. Elsőként a Búzavirág Népdalkör Jászkisérről Galga menti dalcsokrot, majd karikázó táncot mutatott be. Őket követte a Jászjákóhalmai Népdalkör, majd a Jászszentandrási Gyöngy Nyugdíjas Klub két tagja: Csoszor Sándorné és Sas Lajosné. Gyönyörű dalokat énekeltek hazánkról és a hazaszeretetről. A Madarász Károly Népdalkör Túrkevéről érkezett, helyi gyűjtésű dalcsokrot hoztak. A Jászberényi Zrt. Portelki Pávakör hatszoros Arany Páva díj büszke tulajdonosai. Műsorukon Tisza parti és szerelmes dalcsokor szerepelt. A Jászszentandrási Kunráth Sándor Pávakör katonadalokkal kedveskedett a nézőknek. A műsort a Jászapáti Muskátli Népdalkör zárta Fodor Dénes karnagy vezetésével, summás dalokat énekeltek. Befejezésképpen közösen elénekeltük a Szeressük egymást gyerekek c. dalt. Teltházzal fejeződött be délután 4 órakor a 20 éves Dalostalálkozó.

Az egész műsort összefogta és levezette Gazdag Gabriella műsorvezető. Köszönjük a belefektetett időt és munkát.

A Százszorszép Népdalkör nevében megköszönöm mindenkinek, akik tombolatárgyaikkal és munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Köszönjük a művelődési háznak, főként Némethné Editkének, aki sokat fáradozott azon, hogy minden rendben legyen.

Támogatóink:

Újszász Város Önkormányzata, Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, Művelődési Ház és Könyvtár, Dr. Szóró Magdolna, Korpácsi Ferenc TÜZÉP, Zagyvaparti Idősek Otthona, Kolozsvári Sándorné, Nagy Jánosné, Mérész Zoltán, Szabó Ferenc, Kelemen Mihályné.

Csikiné Árpád Margit
népdalkör vezető

 

A közönség a 20. születésnapon
(Fotó: Fehér János)

 

Színpadon az ünnepeltek
(Fotó: Fehér Judit)

 

Utolsó frissítés: 2013 november 20. (szerda) 12:02
 
Vereség vagy győzelem Nyomtat Email
Kultúra - Kulturális hírek, események
2013 november 05. (kedd) 00:00

„Néha vereséget szenvedünk. De a vereséget úgysem kerülhetjük el. Ezért aztán még mindig sokkal jobb, ha az álmainkért vívott harcban veszítünk el néhány csatát, mint ha úgy szenvedünk vereséget, hogy azt sem tudjuk miért harcoltunk” (Paulo Coelho)

Az EMMI támogatásával a SZIME pályázati kiírása Az idősek határokon átívelő kulturális és művészeti vetélkedője (Ki Mit Tud?) szeptember elején a megyei, területi és határon túli állomásokkal vette kezdetét. Egyrészt képző- és iparművészeti, másrészt előadó-művészeti, az utóbbin belül énekes, táncos, hangszeres előadás mellett színpadi jelenettel, vers és prózai műsorszámban, valamint egyéb kategóriában is jelentkezhettek a 60 év feletti egyéni illetve ezt az átlagkorhatárt elérő csoportos érdeklődők.

Újszászról több egyéni pályamunka érkezett a területi döntőre, ami azon a szinten meg is rekedt, hiába voltak tetszetős, egyedi és remek alkotások. Az értékeléskor elhangzott: „minden szentnek maga felé hajlik a keze”, ugyanis a zsűri ceglédi keramikust pártfogolt. A pécsi megmérettetésre a ceglédi bemutatkozásukkal tánc kategóriában Jász–Nagykun–Szolnok megye Pest-megye képviseletében, pedig a Nosza Mami csoport jutott tovább.

A táncosok komolyan vették a versenyt. A felkészülés a tánc látványfinomításával, intenzív, minden esti próba időbeni és energia ráfordításával, sok-sok gyakorlással folyt, hiszen nagy volt a tét. Az álom pedig szép. Öt nappal előbb megkaptuk az országos elődöntőre szóló meghívást. A gálaműsoron való szereplésre is felkérték a csoportot.

2013. október 21-22-én a Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyed E78 épületében került sor az előadásokra. A pályázati kiírás tízezer embert mozgatott meg, vont be a versenybe. A 2 nap alatt közel 100 produkció került bemutatásra. Ezen a megmérettetésen dőlt el, hogy kik léphetnek színpadra az országos fináléban, amelyre november 22-én, a budapesti Operettszínházban kerül sor.

A Nosza Mamik tették a dolgukat. Adtuk magunkat. Küzdöttünk. Remek előadásunkkal a több százfős nézőközönséget magunkkal ragadtuk. A szűnni nem akaró tapsvihar, gratulációk, a csoporttal kapcsolatkeresők mind-mind a jó szereplést igazolták. Mégis. Kevés volt.

A szomszédos, világhírű Kodály Központban megtartott eredményhirdetésen, díjkiosztón és gálaműsoron mi, és mindazok, akik egyedi, értékes, szórakoztató és kimagaslóan teljesítők voltak, valahogy, valami különleges elbírálás, szubjektív megítélés, zsűrizés alapján, mind alulmaradtunk. Valamiért nem jól teljesítettünk.

„Határokon átívelő”. Rejtély. Vagy mégsem? A gálaműsoron való szereplésünket a szervezők visszamondták. A Vajdaságból olyan csoport szerepelt, amely a pécsi megmérettetésig sem jutott el. Viszont van jó hír. Testvérvárosunk, Palics Szederinda Népdalköre a budapesti finálén részt vesz! Gratuláltunk nekik és osztoztunk örömükben.

Vereség-e avagy győzelem? Döntse el mindenki maga. Mi, akik részt vettünk az előadássorozaton, az anyagi áldozaton túl mindent megtettünk, hogy méltóan képviseljük városunkat. Jól éreztük magunkat bőrünkben, sokat láttunk és tapasztaltunk. Azok az e-mailek, amelyek az ország számtalan helyéről érkeznek „Ti egész biztosan ott lesztek a döntőben, annyira ötletes, szép és eredeti a produkciótok. Gratulálok Neked és a társaid minden tagjának és remélem, hogy találkozunk Budapesten...” vagy „Ti olyan jók vagytok, olyan magyaros, mutatós a táncotok lehetetlen, hogy ti ne kerüljetek be a döntőbe” vagy „igazságtalanság, hogy ti…” – erősítenek. Az eredménytelenség nem egyenlő a vereséggel! Győzelemként éljük meg azt a sok új barátot, öntevékeny művészeti csoportot, akik megismertek minket, akik hívnak és várnak rendezvényeikre. Kedvünket nem szegve megújult erővel készülünk az új kihívásokra.

Itt köszönjük meg vezetőnknek, Dr. Szóró Magdolna háziorvos, képviselő, csoportvezető, koreográfus, szervező, egyszóval „mindenesünk” anyagi támogatását és munkáját, amelyet a csoport fennmaradásáért végez. Köszönjük esetenkénti támogatóknak a finanszírozást, ez esetben Molnár Péter polgármester úrnak, hiszen a szállás és utazás is pénzbe kerül. Külön köszönjük a Városi Könyvtár vezetőjének, Nemes Zsuzsannának és munkatársának, Szaszkóné Borsányi Annának, hogy szívügyüknek tekintették a pályázati kiírás adta lehetőségek kihasználását és készséggel segítették a szervezési munkát.

Krassóiné Gyüre Rozália Margit

 

Kabán is kedvenc volt az ír tánc a Nosza Mamik előadásában, amelyet 2013. október 26-án az "Idősek napi rendezvény" keretében adtak elő

 

A Nosza Mami tánccsoport a pécsi színpadon

 

Utolsó frissítés: 2013 december 13. (péntek) 11:32
 
Dalostalálkozó Nyomtat Email
Kultúra - Kulturális hírek, események
2013 október 15. (kedd) 20:06

 

 

Utolsó frissítés: 2013 október 19. (szombat) 22:07
 
Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek! Nyomtat Email
Kultúra - Kulturális hírek, események
2013 október 05. (szombat) 00:00

Újszász Város Önkormányzata is megszervezte – pályázati forrásból – a fenti címben szereplő országos program keretében a kétnapos programsorozatát.

Szeptember 28-án a gyermekeké volt a főszerep. A Népi Díszítőművészeti Szakkör tagjainak segítségével gyöngyöt fűztek, termésekből csuhébábot, virágot készítettek, körmöcskéztek, csipkét vertek, körmön fontak. Abba se akarták hagyni az alkotást. Közben magyar népdalokat tanultak az általános iskola citeracsoportjának kíséretében, melyet Bakó Jánosné irányított. A népdalok mellé néptánc járt. A Liliom Néptánc Hagyományőrző Egyesület tagjai által vezetett táncházban kimozoghatták magukat a gyerekek.

Az esti program inkább felnőtteknek szólt. Egy igazi profi, külföldön is ismert zenekar, a Varga János Project adott koncertet. (A zenekar dobosa – Király István – újszászi kötődésű.) Virtuóz játékukkal elnyerték a közönség tetszését, melynek soraiban ott voltak két aznapi osztálytalálkozó résztvevői is.

29-én délután többgenerációs családi vetélkedő zajlott hét család részvételével Magyarország témakörben. Volt köztük szülők-gyerek, anya-gyerekek, nagypapa-unokák, sógornők-unoka csapat is. A feladatokat az ifjúsági klub tagjai állították össze, és le is vezényelték a vetélkedőt. Külön kiemelendő Gazdag Gabriella, aki a munka zömét végezte, valamint Molnár József és Horváth Tamás. A feladatok között volt tippverseny, mutogatós, zene felismerés, magyar festők képeinek felismerése, és egyéb feladványok. A vetélkedő jó hangulatban zajlott. Az első három helyezett kapott díjat: 10 000 – 5 000 – 3 000 Ft értékű ajándékkosarat. A többiek egy-egy sportszelettel tértek haza.

1. Gonda család (Teknősök)

2. Bakos család (Fürgék)

3. Szabó család

Az esti táncházban a Liliomokon kívül igen kevesen vettek részt, pedig a Sebes Zenekar igen jól húzta a talpalávalót. A közös nyársalás sem vonzott tömegeket. Igaz, nem is volt hozzá elég jó idő. Az ország többi településével egyidőben 21.30-kor Újszászon is fellobbant a Szent Mihály napi őrtűz.

F. Szekeres Zsuzsa

 

Éneklés citera kísérettel

 

 

A táncházban

 

 

Családi csapatok

 

 

Színvonalas koncertet adott a Varga János Project

 

Fotó: Fehér Judit

 

Utolsó frissítés: 2013 november 07. (csütörtök) 11:59
 
Hírek újszászi sikerekről Nyomtat Email
Kultúra - Kulturális hírek, események
2013 október 05. (szombat) 00:00

Augusztus 9-én a Nosza Mamik a Gólya és Liliom napok keretében Zagyvarékas közönségének mutatkoztak be. A szomszéd község kulturális életében sikeres szereplésükkel megalapozták jövőbeni fellépésüket.

Szeptember 1-jén az Alföldi Mézesnap részeként szórakoztatták a jelenlévőket táncukkal, amelynek Szolnok város Tiszai hajósok tere adott helyet. A rendezvény sikeréhez Harsányi Judit műsorközlő, az Újszászi Liliom Néptáncegyüttes, valamint a Népi Díszítőművészeti Szakkör tagjai is hozzájárultak.

Szeptember 6-7-8-án ismét megrendezték Szolnokon a nagy sikerű gasztro-kulturális rendezvényt, immár 15. alkalommal a Szolnoki Gulyásfesztivált. A  Tiszaliget hűs fái alatt adtak helyet a kézműves bemutató csoportoknak, így az Újszászi Népi Díszítőművészeti Szakkör tagjainak is.

Szeptember 11-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete (SZIME) által kiírt Idősek határokon átívelő kulturális és művészeti vetélkedőjén (Ki Mit Tud?) vettek részt a „Huszárosan, fiatalosan” táncukkal. A Cegléden megrendezett területi elődöntőn I. helyezést értek el. A díjjal járó értékes ajándékkosarat, valamint Pécs városában október hónap végén rendezendő középdöntőbe jutást jogosító oklevelet személyesen Asztalosné Zupcsán Erika EMMI helyettes államtitkár asszonyától vehette át a csoport. Batta Sándor és Turza Ferenc alkotómunkái különdíjat, a díszítőcsoportból kiállított munkáikkal Gara Istvánné, Oszlányi Józsefné, Szabó Pál Antalné és Veres Józsefné emléklapot és ajándékot kapott.

Szeptember 14-én a Nosza Mamik a II. Tengeri Kavalkád és Hagyományőrző Sokadalom délutáni rendezvényén is jókedvre derítették hangulatos táncukkal a résztvevő hallgatóságot.

 

Batta Sándor és Turza Ferenc különdíjas alkotásai a kiállításon
(Fotó: Krassóiné Gyüre Rozália)

 

Díszítőművészek pályázati munkái
(Fotó: Krassóiné Gyüre Rozália)

 

Huszárosan fiatalos tánc a Nosza Mamik előadásában
(Fotó: Mészáros Gyuláné)

 

Gömöri Ferencné, Gara Istvánné és Szabó Pál Antalné a Gulyásfesztiválon
(Fotó: Balogh Erzsébet)

 

Liliom néptáncosok a színpadon
(Fotó: Krassóiné Gyüre Rozália)

 

Ádám Róberték méhészeti bemutatója
(Fotó: Krassóiné Gyüre Rozália)

 

Bizet: Carmen Habanera tánc
(Fotó: Mészáros Gyuláné)

 

 
Nyugdíjas találkozó Jászszentandráson Nyomtat Email
Kultúra - Kulturális hírek, események
2013 augusztus 05. (hétfő) 00:00

2013. július 13-án a jászszentandrási Gyöngy – Pacsirta – és Férfi nyugdíjas klubok vendégei voltunk.

Az ünnepség az iskola udvarán felállított színpadon kezdődött, mindhárom klubvezető köszöntésével. Kellemes árnyékos fák alatt ültek a szereplők és a hallgatóság. Igen jól megszervezett egész napos szórakoztató ünnepségben volt részünk.

Pár szót Jászszentandrásról: 2,5 ezer fős mezőgazdasági jellegű település. A településre jellemző a csupa virág, tisztaság. Termálfürdővel és kempinggel rendelkezik, melynek vize nagyon jó, tiszta, fás parkja van.

A köszöntők után következtek a műsorok, szabadon és felszabadultan. 23 csoport mutatkozott be.

Mi Újszászról 22-en vettünk részt az egész napos ünnepségen. Csoportunkat Csapó Istvánné Sárika fogadta, aki egész nap figyelmesen kísért mindenkit, és gondoskodott rólunk. Köszönet neki érte.

A Százszorszép Népdalkör harmadikként lépett fel, Alföldi népdalcsokrot énekeltünk, igen nagy tapsot kaptunk.

A Nosza Mami tánccsoport a huszártáncával kápráztatta el a közönséget, melyet vastapssal köszöntek meg.

Minden résztvevő és kísérő 1,5 l-es ásványvizet és poharat is kapott, ezzel próbálták biztosítani a folyadékpótlásunkat.

A műsor két részből állt, a szünetben ebédeltünk. Az ebédről is fontosnak tartom pár szót szólni. Az Édenkertben ebédeltünk. Aperitif pálinka vagy shery volt, az ebéd finom csirkesült, savanyúsággal. Majd desszertként rétes, a meglepetés pedig dinnye volt. A felszolgálás udvarias és gyors volt. Közben vidáman nótáztak a résztvevők.

A műsor folytatása közben a már leszerepelt csoportok nézték a fellépőket, vagy a strandra mentek, csoportvezetővel a település látnivalóit nézték meg.

Vendéglátóinkat sok-sok köszönet illeti. A csoport igen jól érezte magát.

Köszönet a gépkocsivezetőnknek is a biztonságos vezetésért.

A vidám társaság nevében:

Szekera Pálné
Aranyifjak Nyugdíjas klub vezetője

 

Nosza Mami fiatalosan, huszárosan
(Fotó: Vágó Béláné)

 

Százszorszép Népdalkör
(Fotó: Vágó Béláné)

 

 
Hírek a Liliom Néptáncegyüttes háza tájáról Nyomtat Email
Kultúra - Kulturális hírek, események
2013 július 05. (péntek) 14:08

Az együttes eddig talán legzsúfoltabb napja volt május 1-jén, hisz három felkérést kaptunk aznapra. Elsőként egy főzőversenyen léptünk fel, melyet a Vajdák a Romákért Alapítvány rendezett Újszászon. Ezt követte a városi majális, majd a napunkat Szászberken zártuk, ahol meg is pihentünk egy kicsit.

Minden felkérést nagyon köszönünk, szívesen fogadtuk el valamennyit!

Június elején hosszabb túrára indult az együttes. Csángó körutunk első állomása Gyimesbükk volt, ahol a helyi árvaházban vártak minket. Itt a Fölszállott a páva című műsorból megismert kostelki táncosok adtak egy kis ízelítőt a gyimesi táncokból. Legtöbbünk már járt ezen a vidéken, ám voltak, akik számára a Rákóczi-vár romjai, vagy épp a monarchia legkeletibb vasúti őrháza még újdonság volt.

A gyimesi csángók meglátogatása után továbbindultunk fő úti célunk, Trunk felé. Ám előbb még megálltunk Lujzikalagorban, ahol ismét rendkívüli fogadtatásban volt részünk az egyik legfinomabb kaláccsal, amit valaha ettünk, és még csak nem is ’rombolódzott’. A magyar oktatás helyi főszereplője avatott be minket, hogyan is folyik ott mindez. A rengeteg szebbnél szebb viseletet tartalmazó láda is elkápráztatott mindannyiunkat. Azonban az időjárás nem hagyott sok időt, az eső lába már lógott, a buszhoz visszaérve pedig el is eredt, utunkat így tovább folytattuk Trunk felé, ahol már szintén vártak ránk.

A településen június 7. és 9. között tánc és hujogató találkozót rendeztek, melyen a Liliom Néptáncegyüttes, mint egyetlen magyarországi csoport vett részt, Dobozi Róbertnek köszönhetően. Itt is rengeteg élmény ért minket. Ottlétünk alatt mindannyian bepillanthattunk egy-egy család életébe, hisz ilyen módon elhelyezve töltöttük el a hétvégét. Erre a pár napra mindannyian kaptunk egy új családot, akik igyekeztek mindenben segíteni, mindennel ellátni minket. Némi nyelvi nehézség a kezdetekkor talán adódott, de mind mi, mind a helyi vendéglátó családok belejöttek, így szép lassan már azt mondtuk: ’jól összeértünk’.

A túrára két koreográfiánkat vittük, az egyik – természetesen – szűkebb környezetünk, a jászság táncai, a másik azonban egy premier előtti bemutató volt a rábaközi táncokból. Mindkettőnek hatalmas sikere volt, mely fent a színpadon hihetetlen energiával töltötte fel az együttest. Az általunk ugyan már táncolt, részben ismert moldvai táncokat ezúttal más megvilágításba helyezte az, hogy a benne élő gyerekek, felnőttek előadásában láthattuk. Különleges volt a helyi tánccsoport is, hisz csak ’fehérnép’ alkotta, a fiúkat, férfiakat ott is nehezebb bevonni. Minden estét táncház zárt, ahol mindnyájan láttunk, tanultunk újat, de, ami a legfontosabb, rendkívül jól éreztük magunkat.

Utolsó ott eltöltött napunkon meglátogattuk Benedek Márton egykori házát, és megkóstoltuk a híres rózsaillatú vizet is. Ezt követően szomorúan kezdtük meg utunkat a túra utolsó állomása felé.

Útközben még megtekintettük a prázsmári erődtemplomot, és késő délután érkeztünk Négyfaluba, ahol a hétfalusi csángók vendégeltek meg minket, és adtak nagy sikerű műsort. Itt az együttes kétfelé szakadt, az éjszakát két nagyobb társaságban töltöttük, ismét csodás vendéglátókkal. Ebből a vidékből az idő rövidsége miatt nem sokat láthattunk, tapasztalhattunk, így nem meglepő az az elhatározásunk, hogy még visszatérünk oda.

Ezúton köszönjük mindenkinek, aki szerepet vállalt abban, hogy kis csapatunk eljuthasson erre a fantasztikus utazásra! Mindannyiunk számára felejthetetlen élmény marad!

Továbbra is van lehetőség csatlakozni a Kisliliomhoz, de akár a felnőtt együtteshez is (próbák általában vasárnaponként 17:00-20:00). Mindkét együttes a volt hosszúiskolában (a templommal szemben) tartja próbáit.

Elérhetőségeink:

E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Facebook: www.facebook.com/liliom.neptanc

Újszászi Liliom Néptánc Hagyományőrző Egyesület

 

Jászsági tánc
(Fotó: Kasza József)

 

Táncházban a csángó fiatalokkal
(Fotó: Kasza József)

 

Utolsó frissítés: 2013 augusztus 05. (hétfő) 14:13
 


1 / 8 oldal
Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje
Járási Hivatal Ügyfélfogadási rendje

Testületi ülések, előterjesztések Jegyzőkönyvek Rendeletek


Újszászi Híradó 2014. április
Újszászi Híradó archívuma

Mi írtuk iskolaújság

Jánoska Antal

Picasa Web képtár
Picasa Web képtár
Lábtoll-labda hírek Picasa Web képei
Kormányablak
magyarorszag.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Magyar Államkincstár
Magyar Lábtoll-labda Szövetség
Rózsa Imre Középiskola és Kollégium, Újszász
Újszászi Mihály Általános Iskola
Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár

Kövesse híreinket itt is:Mobilkód
Copyright © 2014 Újszász város honlapja. Minden jog fenntartva.